Leren is altijd: uitwerking per uitdaging
NrUitdagingDoelgroepSamenstelling projectteam [3]
InternExtern
Website Leren is altijdCees Oprins, Gré Wiskerke, Dineke Katerberg en Stella BuurmaDe programma- en projectleiders van alle topics en Zorgplein Noord
Topics en acties: alle topics
Doel:
Het doel van de website is: het bieden van een platform voor het uitwisselen/delen van kennis en ervaringen op het - breed opgevatte - terrein van leren & ontwikkelen. Leren & ontwikkelen zien wij dus als de sleutel om interventies en implementaties op alle ontwikkelgebieden mogelijk te maken en te ondersteunen. Deze brede opvatting van leren & ontwikkelen impliceert dat de lopende en voorgenomen activiteiten in alle topics van het Convenant (Groningen) daaronder vallen.

2021
Evaluatie van de website, afhankelijk van de uitkomsten aandacht voor borging na 2021.
Resultaten:
• Herontwerp van de website, gegeven het nieuwe doel. Indeling rubrieken gekoppeld aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
• Redactie samengesteld.
• Vanaf juli 2020 maandelijks nieuwe content.
• Vanaf januari 2021 wordt dat veertiendaags.
1aOntwerp from scratch de zorg voor/aan kwetsbare ouderenStudenten mbo/hboHenriëtte Bos, Erik Jansen en Cees Oprins
Topics en Acties: topic 3: actie 6
Doel:
Het doel is studenten van uiteenlopende studierichtingen uit te dagen om - als buitenstaanders - frank en vrij te fantaseren over verpleeghuiszorg in de toekomst. Dit fantaseren leidt tot een ontwerpopgave. Hopelijk blijken uit de ontwerpen verrassende inzichten die ook in en voor de huidige praktijk relevant kunnen zijn.

2021
Beoogde invulling bepalen na samenspraak.
Resultaten:
• Ontwikkeld ter uitwerking van actie 6 van het Convenant (bladzijde 9): ‘organiseren van projecten in de ouderenzorg voor studenten maatschappelijke zorg en studenten social work’.
• Artikel geschreven over aanleiding en doel van deze uitdaging.
• Uitwerking nog niet ter hand genomen, omdat live-ontmoetingen niet mogelijk zijn.
1bIdemMedewerkers van zorgaanbiedersHenriëtte Bos, Erik Jansen en Cees Oprins
Topics en Acties: topic 3
Doel:
Het doel is medewerkers in uiteenlopende functies uit te dagen om frank en vrij te fantaseren over verpleeghuiszorg in de toekomst. Dit fantaseren leidt tot een ontwerpopgave. Hopelijk blijken uit de ontwerpen verrassende inzichten die ook in en voor de huidige praktijk relevant kunnen zijn.
Resultaten:
Zie 1a

2021
Zie 1a
2Het Gronings BBL-Gilde
(in ruim een jaar deelnemers opleiden van niveau 2 naar niveau 3)
Zeven deelnemende organisatiesJellie van Loon en Dineke KaterbergNicole Doornbos en Zerline Geertsema
Topics en Acties: topic 2: acties 1 en 4; topic 3: acties 1 en 5
Doel:
Het doel is om een concept te bieden én uit te voeren dat deelnemers in een jaar tijd opleidt van niveau 2 (of vergelijkbaar [4]) tot niveau 3.
De kenmerken van het concept zijn:
• werken en leren worden gecombineerd (hybride leeromgeving);
• er wordt ingezet op een strakke organisatie van leren en werken;
• plegen van investering ‘aan de voorkant’ door een nauwkeurige werving & selectie van deelnemers;
• docenten komen zo veel als mogelijk is in de verpleeghuisomgeving;
• intensieve begeleiding (door praktijkexperts, werkbegeleiders en experts leren & ontwikkelen) van deelnemers is gewaarborgd.
Resultaten:
• organisatie ingericht: paraplugroep, werkgroep van praktijkbegeleiders en docenten.
• informatiebijeenkomsten voor deelnemers en werkbegeleiders begin juli.
• 28 augustus (net voor de start): bijeenkomst afstemming onderwijs en praktijk.
• start deelnemers (23 zij-instromers en doorstromers): september 2020.
• intensieve voorbereiding in verschillende geledingen; wekelijkse afstemming onderwijs en praktijk.
• twee publicaties op de website www.lerenisaltijd.nl

2021
Evaluatie en op basis van uitkomsten gilden mogelijk onderdeel uit laten maken van reguliere structuur.
3Leren met beeldenFunctionarissen die l en o in hun takkenpakket hebbenStella Buurma en Cees OprinsMonique Brink en Michiel Kostermans
Topics en Acties: topic 3: actie 2
Doel:
Doel is de deelnemers vertrouwd te maken met alternatieve, vooral beeldende, manieren van communiceren. In het programma treffen de deelnemers een combinatie van:
• het ontwikkelen van vaardigheid om zakelijk te tekenen;
• het ontwikkelen van vaardigheid om te werken met metaplan;
• het behandelen van taakinhoudelijke ambities, vraagstukken en dilemma’s op het gebied van leren & ontwikkelen;
• het uitwisselen van ervaringen en het aanknopen van samenwerkingen.
Resultaten:
• Project is volledig voorbereid. Alles staat klaar.
• Uitvoering heeft (corona) niet kunnen plaatsvinden.

2021
• Met docenten in overleg om opnieuw te plannen. Vermoedelijk door online- en/of hybride variant in te richten.
4Ontwikkel toepassingen van praktijklerenPraktijkexperts en docentenRoeli Mossel, Henriëtte en Cees Oprins (Erik Jansen)
Topics en Acties: topic 3: actie 1
Doel:
Doel is enerzijds het ondersteunen en toerusten van praktijkexperts bij de uitoefening van hun (nieuwe) rol en anderzijds het bedenken van (andere en nieuwe) manieren om het leren zo veel mogelijk in de praktijk te doen plaatsvinden.
Resultaten:
• wordt ook (en eerst) opgepakt in Drenthe (drie ROC’s, SBB en Leren is altijd). Voorkomen van dubbelop;
• leerbehoefte is opgehaald bij praktijkopleiders en praktijkexperts en uitgewerkt in een leerlijn en actielijn;
• programma in Drenthe is in het najaar gestart. Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden.

2021
• In kaart brengen van mogelijkheden om het programma dat nu in Drenthe wordt gerealiseerd ook in Groningen uit te voeren.
• …
5Een goed begin is het halve werkEerstejaars studenten mbo en hboJelly Zuidersma, Gré Wiskerke, Dineke Katerberg
Topics en Acties: topic 2: acties 1, 2, 3 en 4
Doel:
Ontwikkelingen zoals positieve gezondheid, healthy ageing, zorgtechnologie in combinatie met multi-pathologie worden steeds belangrijker in de ouderenzorg. Het is belangrijk dat studenten deze ontwikkelingen vanaf het begin van de opleiding ontdekken en zich daarop breed kunnen oriënteren. Deze uitdaging willen we samen, onderwijsorganisaties en zorgaanbieders aangaan door hieraan in leernetwerken vorm en inhoud te geven en hiermee jongeren te boeien en de binden voor de ouderenzorg. Het doel is dan ook het bieden van een brede oriëntatie in de ouderenzorg aan vooral eerstejaars verpleegkundestudenten in leernetwerken met eigentijdse inzichten en perspectieven, opdat studenten zich een realistisch en genuanceerd beeld kunnen vormen over de hedendaagse en toekomstige ouderenzorg/verpleeghuiszorg.
Resultaten:
• in februari 2020 zijn 248 studenten van start gegaan. De opzet is geëvalueerd en wordt gecontinueerd in 2021. (zie verder kwantitatief overzicht uitdagingen en betrokken instellingen).

2021
• Evaluatie van wat in 2020 is gebeurd en ontwerpen van programma voor 2021, met (meer) betrokkenheid van zorgaanbieders (bestuurders of gemandateerden).
6Op pad met de film ‘Leren is altijd’Eerstejaars studenten mbo en hbo
Nieuwe medewerkers
Jelly Zuidersma
Topics en Acties:
Doel:
Het doel is te bevorderen dat zorgaanbieders en onderwijsinstellingen de film gebruiken voor uiteenlopende doelgroepen. Voorbeelden zijn:
• bij de verwelkoming van nieuwe medewerkers en nieuwe stagiaires;
• als onderdeel van lespraktijk op school, gekoppeld aan onderwijsleervormen.
Resultaten:
• afstemming vindt plaats met ROC’s over het gebruiken van de film in lessen.
• de film is beschikbaar voor introductiebijeenkomsten van nieuwe medewerkers en instromende studenten (on boarding).

2021
• Evaluatie van wat in 2020 is gebeurd en ontwerpen van programma voor 2021, met (meer) betrokkenheid van zorgaanbieders (bestuurders of gemandateerden).
7Opleiden van GZ-psychologenGZ psychologenStella Buurma en Cees OprinsWilko van den Bergs, Femke Nijdam
Topics en Acties: topic 2: actie 2
Doel:
Het doel is om door het aanknopen van samenwerking tussen zorgaanbieders te zorgen dat op structurele basis (meer) opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen worden gecreëerd. Door het realiseren van dit doel zullen voor alle zorgaanbieders, groot en klein, meer GZ-psychologen beschikbaar komen en inzetbaar zijn.
Resultaten:
• projectplan geschreven;
• projectleider, Femke Nijdam, (voor 4 uur) aangetrokken om de kar verder te trekken;
• Voorbeeld-ontwikkelplan (https://gop2025.nl/) is beschikbaar, maar dat heeft wel lang geduurd;
• op de website www.lerenisaltijd.nl verscheen in oktober een artikel over specialistische deskundigheid in de verpleeghuiszorg. De specialist ouderengeneeskunde kan de vereiste specialismen niet in zijn of haar eentje bestrijken. Andere disciplines, zoals de GZ-psycholoog, de verpleegkundig specialisten en therapeuten spelen een toenemende rol van betekenis;
• in november bijeenkomst van de groep van betrokken organisaties.

2021
• Op inhoud en mogelijk ook qua aansturing verbinden met topic 4a Grensverleggend zorgen.
• Plaats binnen het programma heroverwegen.
8Thuiszorgleren: leerteams in de wijkMedewerkers die thuiszorg verlenenErik JansenMiriam van den Berg
Topics en Acties: topic 3, acties 1, 2 en 3
Doel:
• Plaatsen van meer stagiaires in de thuiszorg
• Studenten die van elkaar leren (‘leerafdeling’)
• Leren in netwerken
• Studenten behouden voor ouderenzorg
• Praktijkexperts die leren van elkaar
Resultaten:
• Eerste versie van projectplan is geschreven.
• Projectteam is samengesteld.

2021
• Geplande start in februari 2021 met drie studenten hbo-v.
• ROC Menso Alting volgt ontwikkelingen in projectteam met het oog op start van studenten mbo in september 2021.
9Lerende zorgcultuurStella Buurma en Cees OprinsPeter Vervloet
Topics en Acties: topic 3, acties 1 en 2
Doel:
Het doel van deze uitdaging is het verrichten van een opiniërende verkenning naar kenmerken in de heersende cultuur van zorgorganisaties die ervaren worden als belemmerend en hinderend voor leren en ontwikkelen. Het omgekeerde is eveneens van toepassing, namelijk het verkrijgen van zicht op kenmerken die ervaren worden als stimulerend en bevorderend voor leren en ontwikkelen. Het doel is tevens om hanteerbare manieren te vinden en beproeven om het in collegiaal verband te kunnen hebben over organisatiecultuur.
Resultaten:
• Veel belangstelling.
• Praatpapier geschreven ten dienste van startbijeenkomst (met ZOOM) op 09062020.
• Projectteam samengesteld.
• Bijeenkomsten, in het teken van verkenning, hebben plaatsgevonden op 1 september, 6 oktober, 3 november. Op 8 december is laatste bijeenkomst in dit jaar gepland.
• Literatuurstudie is verricht.
• Meerdere artikelen op de website www.lerenisaltijd.nl.

2021
• Programma 2021 staat in het teken van interventies en beïnvloeding.
• In mei grote bijeenkomst met presentaties van de opbrengsten.
• Connectie met practoraat een leven lang ontwikkelen onderzoeken.
• Connectie met Kerngroep en volledige Programmagroep Leren is altijd.
10CollegetourAlle medewerkersStella Buurma en Cees Oprins
Topics en Acties: alle topics
Doel:
Met de uitdaging Collegetour willen wij inspelen op de, deels aanwezige en/of deels latente, behoefte aan een kennisverrijkend aanbod. Doel is de deelnemers op een toegankelijke manier te bedienen met relevante en actuele kennis.
Resultaten:
• Veel belangstelling.
• Sprekers benaderd en globale afspraken gemaakt.
• Deel van de colleges in webinar uit te voeren. Verkenning naar de mogelijkheden daarvan heeft plaatsgevonden.

2021
• Capaciteit marketing aantrekken, netwerk organiseren van communicatiemedewerkers.
11LeerinfrastructuurZorgaanbiedersCees Oprins en Stella Buurma
Topics en Acties: alle topics
Doel:
Het doel was aanvankelijk om een praktisch en inventariserend onderzoek te doen naar de toepassing en toepasbaarheid van alternatieve middelen voor het aanbieden van colleges, het verzorgen van presentaties en trainingen en het kunnen doen plaatsvinden van ontmoeting, overleg, vergadering en andere vormen van samenspraak. Het gaat in elk geval om:
• de mogelijk beschikbare variëteit van middelen, zoals e-learning en webinars ;
• het inrichten en benutten van de website als platform voor velerlei leeractiviteiten;
• de functionaliteit en toepasbaarheid qua techniek en vereiste infrastructuur;
• de investering die met toepassing kan zijn gemoeid, zowel in de vorm van de initiële investering als in de vorm van jaarlijkse exploitatielasten;
• het bieden van inzicht in bereikbare besparingen (beperken van reistijd);
• het experimenteren met toepassingen en het evalueren van de opgedane ervaringen.
Resultaten:
• Projectplan gereed.
• Infrastructuur beschikbaar voor webinars en forums.
• Drie forums gestart.
• Toepassing en benutting verder in te vullen in combinatie met herziening opzet website.

2021
• Test doen.
• Keuze maken: gebruik van bestaande infrastructuur elders of zelf investeren.
• Starten nieuwe forumgroepen.
12Na corona…
Tijd voor fysiek en mentaal herstel, tijd voor verwerking, bezinning, intervisie en reflectie. Ondersteuning en facilitering van deze opgave.
Alle medewerkersCees OprinsIda Buist
Topics en Acties: topic 1: actie 1; topic 3: actie 2
Doel:
Het doel is teams onder deskundige begeleiding te ondersteunen bij het verwerken van de intense ervaringen die zij in coronatijd in hun werk hebben opgedaan.
Resultaten:
• Voorbeeldaanpak in Brabant bestudeerd.
• Voorstel uitgewerkt om pilot te starten met 4, 5 of 6 organisaties.
• In samenwerking met Vilans webinar georganiseerd op vrijdag 30102020.
• Artikelen op de website www.lerenisaltijd.nl

2021
• In topic 1 geplaatst.