Kwaliteitskader

Het begin van Leren is altijd is het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat door het Zorginstituut Nederland in januari 2017 aan de relevante veldpartijen in de verpleeghuiszorg werd aangeboden. Sindsdien is het kader opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt het daarmee de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Het ministerie van VWS stelde voor de periode 2018–2021 in totaal € 200 miljoen beschikbaar aan zogenaamd ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader. Jaarlijks gaat het om 50 miljoen euro aan transitiemiddelen die door de zorgkantoren gericht worden ingezet om ‘knelpunten op het gebied van personeel, technologie en vastgoed’ op te lossen.

De transitiemiddelen vormden in de Zorgkantoorregio Groningen de aanleiding voor en stimuleerden de partijen in vv&t-zorg en onderwijs om de handen ineen te slaan en samenwerking aan te knopen. Deze samenwerking is vormgegeven in een netwerkstructuur.

Samenwerking; convenant

Het Convenant Thuis in het verpleeghuis (ondertitel: naar een evenwichtige implementatie van het kwaliteitskader) is een initiatief van 17 organisaties voor verpleeghuiszorg en thuiszorg, 5 onderwijsinstellingen, Zorgplein Noord en het Zorgkantoor Menzis. Al deze partijen, werkzaam in de provincie Groningen, hebben zich voor het implementeren van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg verenigd in de vorm van een convenant. Op 9 juli 2018 plaatsten 26 organisaties daaronder hun handtekening. Het convenant drukt ‘de sterke wil om samen te werken in de regio’ (bladzijde 3) uit en bevat (vanaf bladzijde 6) een ‘actieplan’. Er zijn zes ‘topics’ en per topic zijn ‘acties’ geformuleerd. In het Convenant is ‘een koppeling gelegd met de domein-overstijgende projecten die voortvloeien uit de regionale RAAT-aanpak van Zorgplein Noord.’

TopicOmschrijving ConvenantOmschrijving activiteit / programma / project
1Huidige professionals behoudenHR-stromen (ziekteverzuim, inzetbaarheid en uitstroom)
2Nieuwe zorgprofessionals aantrekkenLeren is altijd
3Anders leren
4Anders werken4a. Grensverleggend zorgen; gezamenlijke ANW, eenduidige triage en samenwerking met de huisarts
4d. Versterken inzet technologie
5KennisverzamelingRegionale monitor
Duurzame zorgSamen voor duurzaam zorgen

RAAT

Ook  in andere branches voor  zorg en welzijn, zoals gehandicaptenzorg, in de Noordelijke regio rees belangstelling. Om deze partijen bij de aanpak van Leren is altijd te betrekken is aansluiting gevonden bij de Actielijn Opleiden en Ontwikkelen van RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) dat wordt begeleid door Zorgplein Noord.

Regio

Deze website en allerlei andere activiteiten bleken eveneens interessant te kunnen zijn voor  onderwijsinstellingen en verwante organisaties, voornamelijk verpleeghuiszorg en thuiszorg, in Friesland en Drenthe. Het bereik van de website maakt dat mogelijk. De bijdragen zijn deels regionaal georiënteerd, maar voor het andere deel algemeen geldend en bedoeld voor alle geïnteresseerden in het betreffende onderwerp.

2018 en 2019

Kort na de start van het Convenant werden drie nieuwe functies op het gebied van leren en ontwikkelen geïntroduceerd. Daarvoor zijn profielen opgesteld, namelijk:

  • praktijkexpert/leercoach;
  • werkbegeleider;
  • expert leren en ontwikkeling.

De grootste klus in 2019 was het organiseren van de werkconferentie Leren is altijd op 5 november. De werkconferentie gaf de deelnemers gelegenheid om met de veelheid en variëteit van onderwerpen op het gebied van leren & ontwikkelen kennis te maken.

2020

Met de conferentie werd een hanteerbare leercontext gecreëerd die uitnodigde tot verdere verkenning en verdieping. Dat luidde een nieuw fase in, namelijk het ontwikkelen, van onderaf, van een programma van 10 uitdagingen.

Actie Leer Netwerk

Leren is altijd maakt deel uit van het landelijke Actie Leer Netwerk (verder ALN) (www.actieleernetwerk.nl) dat een onderdeel is van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ALN legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Ze faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het ALN alle andere betrokken partijen om ook initiatieven te starten of om succesvolle initiatieven van anderen over te nemen. Binnen ALN maakt Leren is altijd deel uit van het Koplopernetwerk. Dat is een lerend netwerk van regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid die met hun innovatieve arbeidsmarktinitiatieven hebben aangetoond een concrete bijdrage te leveren aan de aanpak van de personeelstekorten.

Impact

Het doel van alle inspanningen binnen het Convenant is het realiseren van impact in de handelingspraktijk van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De impact moet zichtbaar en voelbaar zijn in de interacties tussen cliënten en medewerkers.

Deze website

Deze website fungeert als een vrijplaats voor uiteenlopende bijdragen over programma’s en projecten die vallen onder het voornoemde Convenant Thuis in het verpleeghuis. De bijdragen variëren van columns, opiniërende artikelen, interviews tot reportages en meer. Elke maand wordt een thema gekozen die leidt tot een spreuk of citaat en die de insteek biedt aan bestuurders en anderen die we uitnodigen een column te schrijven. De redactie van deze website wordt gevormd door de programma- en projectleiders van de zes topics.

Infographic

We hebben een infographic gemaakt die de hierboven geschetste samenhang verbeeldt. U kunt deze hier downloaden (.PDF)