Veiligheid 1

Door Cees Oprins

kwaliteitskader

Veiligheid is de laatste van de vier inhoudelijke taartpunten van het kwaliteitskader die wij in deze rubriek belichten.

Het garanderen van basisveiligheid vergt dat de zorgorganisatie gebruik maakt van geldende en toepasselijke professionele standaarden, protocollen en richtlijnen. Uiteraard geldt het meest dat vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk worden voorkomen. Van veiligheidsincidenten die zich toch voordoen moet vooral worden geleerd in de vorm van risicobewustzijn en risicoreductie.

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden vier relevante thema’s rondom basisveiligheid genoemd:

  1. Medicatieveiligheid
  2. Decubituspreventie
  3. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
  4. Preventie van acute ziekenhuisopnamen

De medische en verpleegkundige zorg is, net als alle zorg, persoonsgericht, veilig en verantwoord.  Goede afspraken en samenwerking met andere medische en verpleegkundige zorgverleners, buiten het verpleeghuis, zijn vanzelfsprekend.

Het streven naar optimale veiligheid moet gezien worden in balans met andere belangrijke waarden in de verpleeghuiszorg. Daarbij kan spanning optreden tussen persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant en persoonlijke veiligheid en risico’s aan de andere kant. In nauw overleg tussen alle betrokkenen worden dan keuzes gemaakt en keuzes geëvalueerd.

Ook bij veiligheid staat samen leren centraal: de resultaten op deze afspraken worden besproken in teams, per locatie en per organisatie en gespiegeld aan de informatie uit eerdere jaren en aan die van andere zorgorganisaties.

Volgende week beginnen we aan het oranje deel van het kwaliteitskader.