Tweespraak 1
Tweespraak 2

Door Anne-Mein Boerema & Peter Vervloet

Anne-Mein en Peter drinken een digitale kop koffie en stellen elkaar dezelfde vragen. Dit resulteert in een mooie kennismaking met hen en met Oosterlengte en Noorderboog. Vanzelf spreken zij ook over ontwikkelingen in de zorg en op het gebied van leren en ontwikkelen. Welk duo neemt het stokje over?

1. Korte typering organisaties

Tweespraak 3

Anne-Mein Boerema
‘Zorggroep Oosterlengte is een ketenzorgorganisatie die persoonlijke, respectvolle en professionele verpleging en verzorging biedt aan ouderen en kwetsbaren zodat zij op een waardige en prettige manier kunnen leven. Dit kan zowel thuis als in een expertisecentrum of in verpleegcentra. Ons werkgebied is de regio Oost-Groningen.’

Tweespraak 4

Peter Vervloet
‘Noorderboog biedt professionele en persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor alle ouderen en iedereen met ouderenproblematiek. Wij dragen bij op alle vlakken van gezondheid en welbevinden. Het accent ligt op het versterken van de eigen regie. Het werkgebied van Noorderboog ligt in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.’

2. Korte omschrijving beider functies

Tweespraak 5

Peter
‘Mijn functiebenaming is adviseur leren en ontwikkelen en ik ben vooral bezig met het optimaliseren van het werk- en leerklimaat. Daarnaast doe ik mee in allerlei commissies en bezie de consequenties van beleid voor leren en ontwikkelen. Eigen regie en ruimte vind ik belangrijk.’

Tweespraak 6

Anne-Mein
‘Ik ben praktijkopleider, teamcoach, persoonlijk coach en docent Verpleegkunde. De functiebenaming is weliswaar praktijkopleider maar ik doe meer én ik doe dat vooral in samenhang. Mij bevalt vooral de variatie, vrijheid en eigen regie.’

3. Wat zou je anders willen binnen je functie?

Anne-Mein
‘Ik zou graag zien dat bepaalde zaken niet altijd hetzelfde blijven gaan omdat het nu eenmaal zo gaat. Hoe kunnen we binnen Zorggroep Oosterlengte vanuit Opleidingen werken aan optimalisering van een lerende zorgcultuur? Hoe kunnen we het informeel leren gestalte geven en stimuleren, maar vooral onszelf bewust worden hiervan. Het BIG-beleid in onze organisatie zou ik ook graag willen onderzoeken. Ik zou me heel graag meer willen verdiepen in het coachen van zowel groepen als individuen en ik zie intervisie als een vanzelfsprekendheid in de samenwerking.’

Peter
‘Werkplekleren is voor mij niet alleen beleid, maar ook actie en gedrag. Willen leren van elkaar moet plaatsvinden op alle niveaus. Ik zou anders leren willen promoten. Niet alleen het klassieke van A naar B, maar vrijheid en creativiteit.’

4. Wat vind je van de uitdaging Lerende Zorgcultuur?

Peter
‘Ik ben blij dat de uitdaging op mijn pad is gekomen. Heb dan weliswaar zelf de steen in de vijver gegooid, maar verwachtte toen niet dat velen zo enthousiast mee zouden doen. Naast de vakmatige opbrengst is het ook fijn collega’s te treffen van andere organisaties, kennis en ervaring te delen en plezier te beleven aan leren en ontwikkelen.’

Anne-Mein
‘Vanaf het begin was ik heel enthousiast omdat dit onderwerp volledig aansluit bij de ontwikkeling van onze organisatie; aandacht voor lerende zorgcultuur. Ik leer zelf veel van anderen die in de kerngroep zitten, maar ook van onze bijeenkomsten. Het begrip lerende zorgcultuur wordt steeds meer een anker in overlegvormen binnen ons team.’

5. Welke ontwikkelingen vinden plaats in je organisatie?

Anne-Mein
‘Zorggroep Oosterlengte zit momenteel midden in een herinrichting van de organisatiestructuur. Dit betekent voor afdeling Opleidingen dat wij onder HR gaan vallen. Wat het feitelijk voor ons team gaat betekenen is nog niet duidelijk. Wij willen ons helder profileren en gaan werken vanuit een nieuwe missie en visie waarin we innovatief willen zijn vanuit de drie kernbegrippen; samen, dichtbij en duurzaam.’

Peter
‘Noorderboog is druk doende het gedachtengoed van Positieve gezondheid om te zetten in gedrag. Dit vraagt veel aandacht en tijd. Daarnaast nog de harmonisatie van beleid, allerlei systemen en organisatie-uitingen vanwege de fusie een paar jaar geleden.’

6. Welke ontwikkelingen op het terrein van leren en ontwikkelen?

Peter
‘Leren en ontwikkelen concentreert zich momenteel op het benutten van het werkplekleren. Dus het trainen van werkbegeleiders, tijd-  en plaatsonafhankelijk leren bevorderen en het inrichten van skills. Eveneens het herijken van bij- en nascholing. Ben blij dat we sinds een half jaar ook twee commissies hebben ingericht voor innovatie en onderzoek.’

Anne-Mein
‘Momenteel zijn we aan het bouwen hoe we ons als team kunnen profileren zowel intern als extern. Wat is onze missie en visie op het gebied van leren en ontwikkelen? Aansluitend hierop gaan we een actieplan maken hoe we dat gaan invullen. We hebben de wens uitgesproken om een excellent leerbedrijf te zijn over drie jaar en zijn dit aan het uitwerken.’

7. Hoe typeer je het leerklimaat van je organisatie?

Anne-Mein
‘Het leerklimaat bij ons is wisselend. Ik zie dat in sommige afdelingen en  thuiszorgteams een heel fijn en warm leerklimaat heerst, wat maakt dat het ook een prima stageplek is. Stagiaires en leerlingen krijgen feedback, en mogen ook hun feedback uitspreken, krijgen de ruimte om hun leerproces zelf vorm en inhoud te geven en de sfeer is goed, zodat het veilig is. Maar ik hoor ook van werkbegeleiders dat medewerkers soms meer van een stagiaire verwachten, dat ze weinig feedback krijgen en dat ze niet altijd goede voorbeelden zijn. Ik hoop dat we over een jaar vele stappen hebben kunnen maken en het leren in de praktijk centraal staat in onze organisatie. In overleg met de regie-en wijkverpleegkundigen hebben we interventies ondernomen, passend bij het team, passend bij wat zij nodig hebben.’

Peter
‘Ja, bij Noorderboog is het precies zo. Wisselend in aandacht en kwaliteit. Eigenlijk kun je stellen dat waar goed wordt samengewerkt er ook wordt geleerd. Alles heeft de maken met psychologische veiligheid; het durven bespreken van fouten en kwetsbaarheden. We zijn een goede weg ingeslagen, maar zoals ik eerder stelde heeft leren zoveel te maken met de kwaliteit van samenwerken. Dus wat mij betreft besteden we ook aandacht aan onze leidinggevenden. Meer de focus op vertrouwen en ontwikkeling in plaats van control en beheer. Voorwaardelijk hebben we een uitstekend leermanagementsysteem met veel inhoud.’

8. Wat vind je van deze tweespraak?

Peter
‘Ik vind het een goede manier om te leren van elkaar en kennis te delen. Bovendien doen collegiale uitwisseling en steun altijd goed.’

Anne-Mein
‘Ik vind het heel erg fijn om op deze manier elkaar en de organisatie van de ander beter te leren kennen.’

9. Welke kwaliteiten van de ander zou je willen hebben?

Anne-Mein
‘Peter is zeer deskundig, goede analyticus, kan zijn visie heel goed verwoorden en dit koppelen aan theorieën of modellen, is enthousiast en nieuwsgierig naar de ander.’

Peter
‘Anne-Mein vind ik super gefocust. Zij luistert goed en straalt rust uit waar ik jaloers op ben. Ik zie haar als een goede coach die vakkundig is en bovenal vertrouwen geeft. Haar humor ontspant.’