Leren & ontwikkelen bij Nieuw Woelwijck 1

Door Marjan Ubels

Leren & ontwikkelen bij Nieuw Woelwijck 2

De zorgvraag van de bewoners van Nieuw Woelwijck (NW) is dikwijls complex. Het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking staat immers niet beschreven in een spoorboekje  met vaste afspraken en regels. Voor een verantwoorde handelingspraktijk is het daarom van groot belang dat medewerkers leren. Leren is altijd! NW bewandelt verschillende wegen om medewerkers daartoe in staat te stellen. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden gaat het vooral om het ontwikkelen van houding en gedrag: van de ander en van zichzelf. Door dit kenmerk heeft leren een procesmatig karakter en werken mensen voortdurend aan zichzelf door ervaringen, reflectie en dialoog. Dit is de manier waarop NW haar medewerkers aanmoedigt om invulling te geven aan professionaliteit die een persoonlijk karakter draagt en waarin leren en praktijk gekoppeld zijn.
Alle leervormen die NW toepast hebben als doel dat medewerkers zichzelf ontwikkelen, zelf werken aan hun persoonlijke professionaliteit en zelf komen tot een optimale zorgverlening aan onze bewoners. Want daar doen we het voor. Onze opdracht is te zorgen dat zij een goed leven kunnen ervaren, zo veel als mogelijk onder hun eigen leiding. 

Scholingsintroductiedag
Zo spoedig mogelijk na indiensttreding, in ieder geval binnen enkele maanden, doen de nieuwe medewerkers/groepsbegeleiders mee aan de zogeheten scholingsintroductiedag. Op deze dag maken de nieuwe collega’s kennis met een aantal basisvaardigheden en basiswetenswaardigheden. Het zijn inleidingen in, onder meer, de fysiotherapie, verpleegkunde (met name medicatie-uitgifte) en informatie over brandveiligheid en overige domotica.

Driejarige interne opleiding
Wie als groepsbegeleider in NW gaat werken neemt, ongeacht achtergrond en vooropleiding, deel aan de driejarige interne opleiding. De bij de opleiding betrokken docenten zijn allen in hun eigen vakgebied werkzaam in NW. Een bewuste keuze. Voor alle vakken geldt dat hierdoor een directe koppeling kan worden gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Docenten kunnen hun lessen verhelderen met voorbeelden uit NW en cursisten kunnen vragen uit hun eigen dagelijkse handelingspraktijk inbrengen. Daarmee ontstaat tevens ruimte voor de deelnemers om te reflecteren op wat ze meemaken met de bewoners, collega’s en ouders én de vragen die uit die praktijk voortkomen. Eigen kwetsbaarheid en weerbaarheid worden in dialoog bespreekbaar gemaakt. Het onderwijsniveau van de interne opleiding ligt tussen mbo- en hbo-niveau. Na succesvolle afronding van de opleiding zijn de deelnemers in staat hun coördinerend begeleider daadwerkelijk te ondersteunen en zo mogelijk tijdelijk te vervangen. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van onder meer het inwerken van nieuwe collega’s, het begeleiden van stagiaires, het meeschrijven in het elektronisch cliëntendossier, deelnemen aan multidisciplinair overleg namens het eigen team en het meedoen met oudergesprekken.

Bijscholing
Voor de medewerkers die de interne opleiding hebben afgerond, organiseren we vier keer per jaar een bijscholingsbijeenkomst. De gekozen onderwerpen, die zijn ontleend aan de handelingspraktijk, worden in deze bijeenkomsten uitgediept. In de bijscholing is aandacht voor persoonlijke ervaringen en voor het nadenken over en ontwikkelen van een visie op zorg en een visie op leven.

De dinsdagavond
Als aanvulling op de interne opleiding en de reguliere bijscholing wordt jaarlijks een aantal lezingen in collegevorm georganiseerd op dinsdagavonden. Hierin wordt dieper ingegaan op specifieke thema’s en actuele ontwikkelingen. Deze bijscholing wordt verzorgd door interne of externe deskundigen en is toegankelijk voor alle medewerkers van NW, ouders en andere belangstellenden.

Externe scholing
Medewerkers van NW krijgen de mogelijkheid om in deeltijd een mbo-, hbo- of universitaire studie te volgen, gerelateerd aan hun beroepspraktijk. In een scholingsovereenkomst worden de voorwaarden en afspraken vastgelegd. Daarnaast bezoeken medewerkers uit diverse geledingen geregeld studiedagen over hun eigen vakgebied. Ook stimuleert NW haar medewerkers om, door NW aangeschafte, vakliteratuur bij te houden.

Leren & ontwikkelen bij Nieuw Woelwijck 3

Gildeleren BOL en BBL
In het Nieuw Woelwijck Gilde werkt NW samen met Noorderpoort. De studenten van de opleidingen Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, Gehandicaptenzorg (niveau 4) en (vanaf september 2022) ook van de opleiding Verpleegkunde (niveau 4) worden opgeleid volgens het meester-gezel-principe. De student wordt gedurende het laatste jaar of de laatste 2 jaren van zijn opleiding volledig en intensief begeleid in de praktijk. De theorielessen vinden in NW plaats en worden verzorgd door zowel eigen docenten als door docenten van Noorderpoort. De docenten van Noorderpoort zijn op locatie aanwezig en geven daar niet alleen les, maar bieden ook ondersteuning aan de leerlingen en werkbegeleiders in de praktijk. 

NW is volop in de weer om BBL-leerplekken te creëren voor zij-instromers. Onderwijsdeskundigen hebben onderzocht of de interne opleiding erkend en gecertificeerd kan worden, in de vorm van een basisniveau 4-opleiding. Bedoeling is dat de BBL-ers instromen in de driejarige interne opleiding en daarnaast op één studieloopbaanbegeleidsingsdag per maand op Nieuw Woelwijck lessen volgen, verzorgd door docenten van Noorderpoort. Alleen nog de generieke vakken worden gevolgd bij Noorderpoort. Door het aanbieden van deze BBL-leerplekken kan NW zij-instromers kwalificeren/ diplomeren. Voor NW leidt deze aanpak er toe dat zij deskundige en gediplomeerde werknemers in dienst hebben en krijgen.

Toekomst
Onze opdracht ligt in de verfijning van de zorg binnen onze dorpsgemeenschap. Onze visie blijft richting geven, maar de zorg voor het goede leven is een opdracht die dagelijks vertaling behoeft in de interactie tussen mensen. Wij willen de daarvoor vereiste professionaliteit blijven ontwikkelen en waarborgen. Daaronder verstaan we: het zich eigen maken van nieuwe kennis en inzichten in het gedrag van mensen en daaraan leermomenten verbinden.   

Het werven van mensen, die met hart en ziel begeleider en ondersteuner willen zijn, is een moeilijk ding. Binnen onze snel veranderende samenleving zal dat belangrijk blijven. Wij zullen mensen telkens opnieuw moeten interesseren om met ons mee te doen. Leren zal hierin altijd een cruciale rol blijven vervullen. In het scholingsboekje, dat al onze medewerkers krijgen, wordt dit kernachtig weergegeven:

We blijven werken aan de ontwikkeling van professionaliteit die een persoonlijk karakter draagt en waar leren en praktijk gekoppeld worden. Het gaat om jou als persoon!