Interview René van het Erve 1

Door Cees Oprins

Groningen, een kansrijke regio!

René van het Erve is lid van het ondersteuningsteam Waardigheid en trots in de regio (WIR). Daarnaast is hij zelfstandig adviseur van het bureau Eris Advies. Vanuit het programma Waardigheid en trots in de regio ondersteunt hij zorgkantoorregio’s bij hun opgave om het kwaliteitskader verpleeghuizen te implementeren.

Interview René van het Erve 2

Waardigheid en TrotsKun je kort vertellen over wat het programma inhoudt?
Waardigheid en trots in de regio is een programma dat door de minister van VWS is ingesteld om op regionaal niveau te helpen met de vraagstukken die ontstaan bij de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuizen. Samen met de aanbieders van zorg, het zorgkantoor en aanbieders van onderwijs wordt nagegaan hoe we elkaar het beste kunnen helpen met een aantal opgaven. Uiteraard zullen in de eerste plaats de organisaties zelf oplossingen zoeken om te zorgen dat de kwaliteit van de zorgverlening verbetert. Op zo’n manier dat ouderen en hun verwanten de verbeteringen daadwerkelijk merken. Veel organisaties zijn daar druk mee aan de slag. Het programma Waardigheid en trots op locatie (WOL) kan individuele organisaties daarbij helpen.

Wat doe je precies in de regio’s?
Naast het vinden van eigen oplossingen zijn er tegelijkertijd vraagstukken die een individuele organisatie niet alleen kan oplossen. Juist door samenwerking kan er meer worden bereikt. Hier komt Waardigheid en trots in de regio (WIR) om de hoek kijken. Samenwerken klinkt goed maar is niet altijd makkelijk. Er zijn bijvoorbeeld veel verschillen in visies, omvang en belangen. Wij helpen regio’s, waar nodig, om deze verschillen bespreekbaar te maken. Onder andere door goede en productieve samenwerkingstafels te organiseren waar bestuurders samen nagaan hoe ze elkaar kunnen helpen. Inmiddels heeft bijna elke regio zo’n samenwerkingstafel. Als deze tafel goed werkt dan noem ik dat een kansrijke regio. Een regio waar je het als individuele organisatie gemakkelijker hebt om succesvol de kwaliteit te verbeteren.

Hoe kunnen organisaties die gezamenlijke plannen realiseren?
Gelukkig heeft de minister, in de vorm van transitiemiddelen, gezorgd dat oplossingen die worden bedacht aan de samenwerkingstafel opgepakt kunnen worden. Met de hele regio stellen we prioriteiten waar we het geld op inzetten. Ik vind het dan van belang dat het bestuurlijk eigenaarschap goed is belegd. Dat betekent dat per onderwerp een aantal bestuurders wakker liggen dat er resultaat wordt gehaald. Samen met het zorgkantoor zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de middelen.

Hoe verloopt dit traject in Groningen?
In Groningen zijn we vanaf begin 2018 aan de slag. Je ziet dat er vol wordt ingezet op anders leren en werken. Daarnaast is er inzet op meer instroom van nieuwe mensen. En met resultaat want het aantal BBL-leerlingen voor de zorg stijgt in 2019 terwijl in andere sectoren de instroom stagneert. Naast een mooie gezamenlijke tafel in Groningen zijn er nu ook betere regionale cijfers geproduceerd over kwantitatieve ontwikkeling van het zorggebruik en de mensen die je daarvoor nodig hebt. In de regio hebben de partijen gezamenlijk gezorgd voor de transparantie waardoor nog beter kan worden bepaald welke acties nodig zijn die de zorg voor ouderen in Groningen voor de toekomst goed houden. In anderhalf jaar tijd is er qua samenwerking in de V&V-sector in Groningen eigenlijk heel veel bereikt.

Waar ligt, volgens jou, voor ons momenteel de grootste opgave?
Een van de grootste opgaves op dit moment is het behouden van de mensen die nu bij ons leren en werken. Het is daarom mooi om te zien dat de Groningse regio daar fors op inzet. Verder zouden we veel meer kunnen met nieuwe technologie dat er enerzijds voor zorgt dat de zorg beter en veiliger wordt en anderzijds waardoor we arbeid kunnen besparen. En… we moeten zeker iets doen aan het ziekteverzuim. Dat is veel te hoog.

Wat vind je van de Groningse inspanningen tot nu toe?
Ik geniet van de huidige dialoog tussen de onderwijspartijen, de werkgevers verenigd in ZorgpleinNoord en het Zorgkantoor Menzis. Ze leiden tot gedragen acties die hout snijden. Groningen kan in mijn optiek met recht worden betiteld als een kansrijke regio.