Het Gronings BBL-Gilde 1

Door Cees Oprins

De essentie van het gildeleren is dat de gezel leert van de meester oftewel de leerling leert van de praktijkexpert, in het werk zelf. Maar er komt veel bij kijken om het gildeleren goed neer te zetten, ook in toepassingen bij zorgorganisaties. In Groningen slaan zeven zorgaanbieders (Het Hooge Heem, Vredewold, Westerholm, Noorderzorg, Zorggroep Groningen, De Leijhoeve en De Hoven) de handen ineen. Samen met het ROC Alfa-college realiseren zij vanaf september 2020 een eenjarige BBL-opleiding. Onlangs vond een kick off plaats voor zowel de 21 deelnemers, als voor hun werkbegeleiders.

Doel
Het doel is dat deelnemers in een jaar tijd worden opgeleid van niveau 2 (helpende) tot niveau 3 (verzorgende individuele gezondheidszorg & welzijn). Normaal staat daar twee jaar voor, maar het te behalen diploma is identiek.  Gelet op de tekorten, nu al en in de toekomst nog meer, is werving van personeel van buiten de zorg noodzakelijk. Deze kandidaten laten zich als het ware omscholen naar een baan in de langdurige zorg.

De kenmerken van het concept zijn:

  • werken en leren worden gecombineerd in een hybride leeromgeving;
  • er wordt ingezet op een strakke organisatie van leren en werken;
  • plegen van investering aan de voorkant door een nauwkeurige werving & selectie van deelnemers;
  • docenten komen zo veel als mogelijk is in de verpleeghuisomgeving;
  • intensieve begeleiding (door praktijkexperts, werkbegeleiders en experts leren & ontwikkelen) van deelnemers is gewaarborgd.

Deelnemers
De deelnemers zijn mensen met een toereikende vooropleiding om toegelaten te worden tot het programma dat opleidt tot niveau 3. Wat het meest telt zijn hun motivatie en lef. De deelnemers zijn deels afkomstig uit de bestaande formatie, maar de helft is van buiten aangetrokken. Deze mensen zijn opgeleid in een andere sector, minimaal op niveau 3.

Wat biedt dit concept de studenten extra?
Het versneld traject, met zorgvuldige dagelijkse begeleiding en studiefaciliteiten, biedt de kandidaat een baan binnen afzienbare termijn (12 tot 14 maanden)  in de langdurige zorg. In de zorginstellingen zijn begeleiders beschikbaar die tijd en aandacht voor de student hebben, qua leren in de praktijk, en ook qua persoonlijke ontwikkeling.

Wat brengen de deelnemers mee?
De deelnemers brengen ambitie en optimale motivatie mee en een leerhouding die volledig gefocust is op het beroep en het leren. Zij zullen een (sterke) persoonlijke ontwikkeling doormaken en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid willen dragen. Na de opleiding zullen zij gaan werken volgens gangbare roosters.   

Opzet programma
Het opleidingstraject beslaat 12 maanden, maar voor bijzondere omstandigheden kan een uitloop nodig zijn. Elke week kent plusminus 24 uur voor praktijk en praktijkleren en plusminus 8 uur voor theoretische vorming, groepsleren, intervisie, coaching en studieondersteuning.

Elke student krijgt een betaalde BBL (leer-arbeidsovereenkomst) voor 32 uur per week, voor de duur van de opleiding. Bij diplomering krijgt de student een baan bij de zorgorganisatie waar de BBL-overeenkomst mee afgesloten is

Praktijkdeel
De deelnemer draait de eerste twee maanden dagdiensten. Daarna zullen zij geleidelijk in avond- en weekenddiensten ingeroosterd worden. Zij verrichten, werkend in een afdeling of binnen kleinschalig wonen, passend werk en kunnen zich in een veilige leeromgeving ontwikkelen tot een beginnende beroepsbeoefenaar. Na een half jaar wordt er intern gewisseld van praktijkplaats. Het uitwisselen van de praktijkplaatsen tussen de deelnemende zorgaanbieders is ook een optie.

De begeleiding in de praktijk wordt behartigd door meerdere werkbegeleiders.

Tijdens het eerste halfjaar bestaat hun ondersteuning uit:

  • de begeleiders worden ingepland op tijden die ook voor de deelnemers gelden;
  • de begeleider overtuigt zich van voldoende en juiste leeractiviteiten, voorbeelden en uitdaging. Ze werkt regelmatig samen met de deelnemer om gericht feedback te kunnen geven;
  • de begeleider weet hoe de opleiding in elkaar zit, hoever de deelnemer is, welke vorderingen verwacht worden en wanneer examens zijn;
  • de begeleider organiseert wekelijks 2 uur intervisie en opleidingsondersteuning;  
  • tweewekelijks vinden begeleidingsgesprekken plaats tussen begeleider en student. Per twee maanden is er een tussenevaluatie waarbij ook de docent, in het betreffende verpleeghuis, aanwezig is. Elk verslag wordt vastgelegd in het persoonlijk ontwikkeldossier.

Theoriedeel
Op woensdag zijn twee dagdelen beschikbaar voor een variëteit aan leervormen, ook bekend als blended learning. Het gehele programma wordt ondersteund door e-learning. Alfa-college werkt met de methode ZorgPad zorg & welzijn van Noordhoff. Deze methode stelt de deelnemers in staat om hun eigen leerpaden uit te stippelen en de volgorde van studiedelen zelf te bepalen. Keuzedelen passen bij de praktijk en worden in overleg vastgesteld. Met een bepaalde regelmaat worden gastlessen, op het passende opleidingsniveau, gegeven door praktijkdeskundigen of aandachtsvelders van de zorgorganisaties. In het jaarplan is ook nog  ruimte voor  collegiaal leren, Face-to-face-leren,

excursies, webinars en het deelnemen aan een conferentie. Elk kwartaal kent een bufferdag die is bedoeld om achterstand bij te werken, extra uitleg te krijgen of om verdiepende lesstof te verkrijgen.

Kick off
Op 30 juni vond in Aduard de kick-off plaats voor alle deelnemers: 21 in getal. Aansluitend werden de begeleiders bijgepraat. De presentaties werden verzorgd door praktijkopleiders, docenten en de programmaleider van Leren is altijd. De PowerPoint die voor beide bijeenkomsten werd gebruikt is hier te downloaden.