Samenwerken aan zorgtechnologie in de regio Groningen 1

Door Carola Janssen

Welke activiteiten worden binnen het project Versterken inzet Zorgtechnologie opgepakt? Waar zijn we trots op in deze samenwerking? Welke toekomstige wensen zijn er op dit thema, maar ook: welke stappen moeten we nemen om zover te komen?
Deze vragen stonden centraal tijdens een bijeenkomst op 14 juni 2021, georganiseerd vanuit het programma Versterken inzet Zorgtechnologie. Hier volgt een korte impressie van deze bijeenkomst.

Activiteiten
In het project staan op dit moment twee activiteiten centraal: het opleiden van digicoaches en zorgambassadeurs en het realiseren van pilots.

Voor het opleiden van digicoaches en zorgambassadeurs zorgtechnologie geldt dat de eerste cursusgroepen inmiddels hun opleiding hebben afgerond. En de net geïnstalleerde zorgambassadeurs en digicoaches zetten voorzichtig hun eerste stappen in de praktijk. In het nieuwe schooljaar, vanaf september, zullen ook de resterende groepen van start gaan.

De pilots zijn gericht op drie hoofdthema’s: Zorg op afstand, Innoveren met technologie en Digitale Vaardigheden. Iedere pilot wordt begeleid door een zorgorganisatie die de rol van kartrekker heeft.

Kijk hier voor de inhoud van de pilots en deelnemende zorgorganisaties.

Samenwerken aan zorgtechnologie in de regio Groningen 2

Samenwerken in de regio
Wat gaat nu goed en waar ben je trots op binnen deze samenwerking? Deze vragen werden tijdens de sessie beantwoord in een zogenaamde chatstorm. Door een druk op de knop liep de chat vol met mooie teksten. Enkele voorbeelden hiervan: onderling vertrouwen opbouwen in het netwerk, inbrengen van kennis en ervaring tussen organisaties, samenwerken in een veilig netwerk, energie op het thema en – niet onbelangrijk – we zijn trots op onze actieve participatie in het project!

Verkennen
Vervolgens werd op een verkennende manier verder gedacht. Waar zouden we met elkaar in de regio naar toe willen? Met welke onderwerpen ben je als organisatie al gestart, maar kunnen die mooier worden als je het samen doet. Of misschien wel: waar ben ik niet eens aan begonnen omdat het voor mijn eigen organisatie te groot is?

We spraken hierover met elkaar in steeds variërende subgroepen. Het met elkaar blijven samenwerken, samen leren om vervolgens samen te organiseren en technologie op juiste wijze te implementeren was de rode draad tijdens de plenaire bespreking. Verder werd nog genoemd dat het belangrijk is om de bijdrage van technologie als oplossing van een probleem of doel heel goed zichtbaar te maken.

Verwezenlijken
Vervolgens stonden we stil bij de vraag: welke stappen hebben we dan nodig om de gewenste toekomst te bereiken? Een lastige vraag, zeker om concreet tot het benoemen van stappen te komen. Maar duidelijk werd dat regionaal commitment om met elkaar te blijven samenwerken vereist is.

Misschien wel vanuit een (nog op te stellen) gezamenlijke regionale visie en hoe mooi zou het dan zijn om over verschillende domeinen heen samen te werken. In ieder geval moet er een platform komen om regionale initiatieven zichtbaar te maken en nog beter is het als er capaciteit beschikbaar komt om de onderlinge samenwerking te blijven aanjagen. 

Opdracht
Al met al een uitdagende opdracht voor de Regiegroep zorgtechnologie om na de zomervakantie deze vragen te beantwoorden en op deze manier het thema zorgtechnologie een structurele plek te geven. We houden u op de hoogte. Maar laten we ondertussen niet vergeten dat de meeste zorgorganisaties stevig doorwerken aan de eerder genoemde pilots. We informeren u uiteraard op een later moment over de uitkomsten.

Lerend netwerk
Over het geheel genomen zie ik dat gaandeweg een prachtig lerend netwerk is ontstaan. Daar mogen we best een beetje trots op zijn en het is iets waarop we kunnen voortbouwen.

Ik wens iedereen een – welverdiende – mooie zomerperiode toe!