Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 1

Door Cees Oprins

(Geactualiseerde versie van juli 2021)

Op 1 juli 2021 verscheen een geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, samen met het handboek voor kwaliteitsindicatoren en het handboek indicatoren voor de personeelssamenstelling.

Samen leren en ontwikkelen
Samen leren en ontwikkelen is onverminderd een prominent thema van het kwaliteitskader dat eerder – begin 2017 – werd vastgesteld. In de versie van 2017 stonden nog verschillende ontwikkelopdrachten beschreven voor de sector, om daadwerkelijk invulling te geven aan kwaliteit. Nu zijn deze ontwikkelopdrachten afgerond en verwerkt in de geactualiseerde versie van het kader.

Opgefrist
De tekst en de presentatie van het kwaliteitskader is opgefrist en her en der opnieuw geordend, maar er zijn geen noemenswaardige inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Wel zijn aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit de afgeronde ontwikkelopdrachten of andere besluiten die de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft in de afgelopen jaren. 

Bekijk hier de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (.PDF).

Ook de indicatorensets zijn niet gewijzigd ten opzichte van het afgelopen meetjaar, zij het dat op sommige plekken meetinstructies zijn verhelderd of aangevuld. Bekijk hier de Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren (.PDF) en de Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren (.PDF).

Evaluatie transitiemiddelen
De geactualiseerde uitgave van het Kwaliteitskader doet herinneren aan de brief van de minister aan de Tweede Kamer, gedateerd 25 juni 2018. Daarin staat dat VWS voor de periode 2018–2021 in totaal € 200 miljoen beschikbaar stelde aan ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader; jaarlijks € 50 mln. Deze middelen waren bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en konden door zorgkantoren gericht worden ingezet voor specifieke knelpunten bij de invoering van het kwaliteitskader.

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en weten we dat het bij deze injectie blijft. Nieuwe transitiemiddelen zijn niet te verwachten. Het lijkt daarom wel een aanbeveling om te onderzoeken in welke mate de destijds beoogde doelstelling (implementatie van het kwaliteitskader) uit de verf is gekomen. In Groningen hebben de partners van het Convenant Thuis in het verpleeghuis besloten het huidige convenant met een jaar te verlengen (tot 1 juli 2022) en de daarmee gewonnen tijd mede te gebruiken om terug te kijken, balans op te maken en gedachten te vormen over toekomstige samenwerking.